ประทับใจ

อวาลอนไลฟ์ S.A.
10803 แคลเล่ บลานโกส์
คอสตาริกา
Email info@GreenEarth4Life.com

ข้อสังเกตจากบุคคลที่สาม: คุณเข้าใจ รับทราบ และยอมรับในความจริงที่ว่าเรา GreenEarth4Life.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บุคคล บริษัท หรือองค์กรใด ๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ GreenEarth4Life.com นี้แต่อย่างใด   ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นของเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เรา   คุณไม่ควรคาดเดา แม้ว่าชื่อ บริษัท จะอยู่ในเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์นี้ก็ตาม ว่ามีข้อบ่งชี้โดยชัดแจ้งโดยนัยหรือข้อตกลงร่วมกัน ว่าเป็นหุ้นส่วนหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างเราในฐานะเจ้าของเว็บไซต์และสิ่งเหล่านี้ที่ บริษัท ได้กล่าวถึงเพียงเพื่อการศึกษาหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ความคิดเห็น ประมาณการ ความคาดหวังและการคาดการณ์ที่มีอยู่ในข้อมูลที่เผยแพร่แล้วมีความถูกต้อง ณ วันที่เผยแพร่และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าการวิจัยได้รับการรวบรวมแยกแยะ หรือสอดแทรกจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเชื่อว่าตำแหน่งและความเชื่อที่แชร์กันมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบุรณ์  แม้ว่าจะไม่ปรากฏเนื้อหาทั้งหมดที่ทราบหรือได้รับมีอยู่ก็ตาม เนื่องจากเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นการกลั่นข้อมูลในปริมาณที่จัดการได้              เรา GreenEarth4Life.com และ Avalon Life S.A. จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาที่เผยแพร่และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการใช้เนื้อหาในลักษณะใด ๆ  วัตถุประสงค์คือเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ บางอย่างที่เราอาจได้รับการชดเชย

GreenEarth4Life.com ไม่มีคำแนะนำในการลงทุนไดๆ ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล  แม้ว่าพนักงาน หรือผู้ร่วมสมทบของเราอาจตอบคำถามในการให้บริการลูกค้าทั่วไปของคุณ พวกเขาไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเกี่ยวกับคำถามในการลงทุนและการตัดสินใจได้ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การลงทุนของคุณ  การสื่อสารโดยพนักงานหรือผู้ร่วมให้ข้อมูลของเรา ไม่ควรได้รับการตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคลและเป็นรายบุคคล  นักลงทุนไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ได้รับจากเราในการตัดสินใจลงทุน  นักลงทุนควรใช้ข้อมูลที่ GreenEarth4Life.com เป็นจุดเริ่มต้นมากที่สุดในการทำวิจัยอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนของตนเองได้  คุณควรปรึกษากับพนักงานเจ้าหน้าที่และอ่านหนังสือชี้ชวนที่มีอยู่หรือข้อมูล บริษัท มหาชน                    เว็บไซต์ GreenEarth4Life.com นี้ประกอบด้วยหรืออาจมี “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐในมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปีพ. ศ. 2533 และมาตรา 21B ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ พ.ศ. 2577  แถลงการณ์ใด ๆ ที่แสดงหรือเกี่ยวข้องกับการอภิปราย เกี่ยวกับการคาดการณ์ ความคาดหวัง ความเชื่อแผนงาน การคาดการณ์วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สมมติฐาน หรือเหตุการณ์ หรือผลการดำเนินงานในอนาคต ไม่ใช่คำแถลงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และอาจเป็น “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า”   แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า อิงตามการคาดการณ์และประมาณการ ในขณะที่แถลงการณ์เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมาก จากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน   ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในการดำเนินการนี้อาจมีการระบุโดยใช้คำต่างๆเช่น “คาดว่า”ท “จะ” “คาดการณ์” “การประมาณการ” “เชื่อ” หรือคำชี้แจงที่ระบุถึงการกระทำบางอย่าง “อาจ” “สามารถ” หรือ “อาจจะ” เกิดขึ้น

เช่นเดียวกับเนื้อหาเว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนและคุณควรปรึกษามืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนในการเลือกของคุณ เช่นเดียวกับสาขาอื่น ๆ ที่มีความชำนาญในการเรียนรู้ประสบการณ์และการสร้างทักษะ  ดังนั้นไม่มีอะไรในเว็บไซต์ของเราหรือเผยแพร่โดย GreenEarth4Life.com ร่วมกับมันควรจะนำมาเป็นทางการแพทย์กฎหมาย บัญชี หรือคำแนะนำอื่น ๆ  เมื่อสงสัยให้ปรึกษากับความผู้ช่วยเหลือที่ได้รับการว่าจ้างจากการเลือกของคุณ เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจการของคุณเอง

เปลี่ยนข้อสังเกต:  เช่นเดียวกับหน้าประกาศแจ้งด้านการบริหารและกฎหมายของเรา เนื้อหาในหน้านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา   ดังนั้นหน้านี้อาจอ่านแตกต่างออกไปในระหว่างการเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณ   การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จำเป็นต้องใช้และดำเนินการโดย GreenEarth4Life.com เพื่อปกป้องคุณและเว็บไซต์ GreenEarth4Life.com ของเรา

คำเตือนลิขสิทธิ์:  ประกาศทางกฎหมายและหน้าการดูแลระบบในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งเอกสารฉบับนี้ได้รับการจัดทำขึ้นโดยทนายความอย่างขยันขันแข็ง                                          เรา GreenEarth4Life.com ได้ชำระเงินเพื่อขออนุญาตใช้ประกาศทางกฎหมายเหล่านี้และหน้าการดูแลเกี่ยวกับ GreenEarth4Life.com เพื่อการป้องกันคุณและป้องกันเราเอง  เนื้อหานี้ไม่สามารถใช้ในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกตรวจสอบผ่าน Copyscape เพื่อตรวจจับผู้ฝ่าฝืน